Formalności – zezwolenie na usunięcie drzewa

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa – Wrocław

W sytuacjach, w których zamierzamy usunąć drzewo rosnące w obrębie posiadanej przez nas lub zarządzanej nieruchomości musimy spełnić szereg kryteriów i dopełnić niezbędnych formalności. Na każdym etapie tego procesu pomoże nam Zespół Drzewa Expert – marka specjalizująca się w pielęgnacji i wycince drzew. Nasz Zespół posiada uprawnienia arborysty, dendrologa, ornitologa i entomologa, co pozwala nam wykonywać operaty dendrologiczne i wystawiać zaświadczenia uprawniające do wycinki drzew. Dodatkowo naszym Klientom pomagamy we wszystkich formalnościach, jakich wymaga zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń pomagamy w profesjonalnej i bezpiecznej wycince, a także utylizacji uzyskanego podczas wycinki drewna.

Działamy na terenie miasta Wrocław. Obsługujemy klientów prywatnych i biznesowych, a także organizacje i instytucje. Zapewniamy kompleksową i fachową pomoc. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z procedurą zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, a w razie pytań lub chęci nawiązania współpracy do kontaktu.

Kontakt: tel.  604 122 123

Firma Drzewa Expert informuje, że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązany zatem będzie dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew *.

* Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do pobrania:
https://bip.um.wroc.pl/attachments/download/48210

Uwaga!
Drzew nie powinno się wycinać w okresie lęgowym ptaków. Okres lęgowy dla większości gatunków mieści się w terminie od 1 marca do 15 października. W przypadku np. dębu szypułkowego (Quercus robur) dotyczy to dodatkowo np. gatunku chronionego kozioróg dębosz.
Zespół Drzewa Expert posiada uprawnienia arborysty, dendrologa, ornitologa i entomologa. Wykonujemy operaty dendrologiczne i jeżeli nie stwierdzimy na danym drzewie gatunków chronionych to wystawiamy odpowiednie zaświadczenie, które uprawnia do wycinki danego drzewa nawet w okresie ochronnym od 1 marca do 15 października.

Pozostałe zmiany w ustawie znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1074/1


Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław
Sekretariat, I piętro,  pok. 127,
tel. +48 71 777 67 00

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa do pobrania:
https://bip.um.wroc.pl/attachments/download/10712

Wniosek o uznanie drzewa za złom / wywrot do pobrania:
http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/37467

Pracownicy merytoryczni ds. zieleni wg. obrębów geodezyjnych:

  • Grabiszyn, Oporów, Popowice
   Magdalena Kwiatkowska,
   tel. +48 71 777 91 19
  • Gądów Mały, Kozanów, Marszowice, Mokra; Maślice, Pilczyce, Osobowice, Pracze Odrzańskie, Różanka, Rędzin, Stabłowice, Świniary,
   Piotr Bąk
   tel. +48 71 777 91 18
  • Bieńkowice, Bierdzany, Brochów, Dąbie, Jagodno, Klecina, Książe Wielkie, Książe Małe, Ołtaszyn, Opatowice, Partynice, Świątniki, Rakowiec, Wojszyce,
   Katarzyna Lipińska  
   tel. +48 777 74 14
  • Jarnołtów, Jerzmanowo, Kuźniki, Leśnica, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Ratyń, Strachowice, Złotniki, Żar, Żerniki;
   Monika Król
   tel. +48 71 777 91 24
  • Kleczków, Południe, Stare Miasto;
   Ewelina Startek
   tel. +48 71 777 91 20
  • Borek, Gaj, Krzyki, Tarnogaj;
   Marlena Struska
   tel. +48 71 777 78 43
  • Karłowice, Kłokoczyce, Lipa Piotrowska, Poświętne, Psie Pole, Polanowice, Pawłowice, Sołtysowice, Widawa, Zgorzelisko, Zakrzów;
   Dariusz Duszyński
   tel. +48 71 777 91 24
 • Biskupin, Bartoszowice, Kowale, Plac Grunwaldzki, Sępolno, Swojczyce, Strachocin, Wojnów, Zacisze, Zalesie
  Przemysław Malec
  tel. +48 71 777 91 21


Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 7:45—15:45
wtorek 7:45—15:45
środa 7:45—15:45
czwartek 7:45—15:45
piątek 7:45—15:45

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

 1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Uwaga!
Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana  w przypadku wniosku złożonego przez:

 1. spółdzielnię mieszkaniową;
 2. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);
 3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.”;

Dla jakich drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie?
Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się m.in. do:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 6. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 7. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 8. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.


Kompetencje organu:
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków (we Wrocławiu w drodze porozumienia Miejski Konserwator Zabytków).

Opłaty:

 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej – 0 zł
 • opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii-  17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę można wnieść na konto Gminy Wrocław PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy.

Opłata za usunięcie drzew i krzewów (wycięcie lub przesadzenie, lub zastąpienie innymi) ustalona w wydanym zezwoleniu płatna jest na konto Gminy Wrocław PKO Bank Polski S.A.  10 1020 5226 0000 6302 0417 4728.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania;a

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia – Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W myśl art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z póżn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z dnia 4 października 2011 r.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu – 2 egz:
  a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  b) przesadzenia drzewa lub krzewu
  – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Pouczenie: Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Słowniczek pojęć:

 • tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;
 • drzewo – wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny;
 • krzew – wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem;
 • wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
 • złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
 • żywotność drzewa lub krzewu – prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu;
 • zadrzewienie – pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu;
 • plantacja – uprawę drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założoną w celu produkcyjnym.
Call Now Button